Xustificación

A Facultade de Ciencias da Educación conta con recursos materiais e servizos adecuados e suficientes para o desenvolvemento das actividades formativas planificadas no máster. Así mesmo, as instalacións cumpren cos requisitos de accesibilidade que marca a normativa vixente. Regularmente avalíase a accesibilidade dos mesmos para persoas discapacitadas e todos os anos revísanse e eméndanse as posibles incidencias respecto diso en colaboración co Vicerreitorado correspondente e a Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

O máster pode utilizar os recursos materiais e servizos dos que dispón tanto a Facultade de CC. da Educación como do Campus. Comparte espazos e equipamentos con outras Titulacións de Grao (Educación Primaria, Educación Infantil, Traballo Social) e posgrao.

As actividades docentes e de servizos distribúense en diversos edificios:

 • O Edificio Facultades no que se atopan, entre outras instalacións, as aulas, moitos laboratorios e os servizos do Decanato da Facultade.
 • Pavillón 1 e Pavillón 2 nos que se atopan os despachos do profesorado, así como seminarios e algúns laboratorios.

A Facultade realizou as modificacións necesarias que garanten a accesibilidade: prazas de coche reservadas para minusválidos físicos, servizos hixiénicos adaptados, sinalizacións en Braille nos ascensores, etc.

Aulas

Polo seu tamaño, calquera das aulas da Facultade é adecuada para levar a cabo o proceso formativo. As aulas dispoñibles son ao redor de 26. Os prototipos das mesmas responde a tipoloxías espaciais variadas: anfiteatro, aulas con mesas e cadeiras e, en número máis escaso, aula de asentos movibles.

O equipamento das aulas utilizadas para o desenvolvemento do proceso formativo conta cunha dotación de carácter estable. Todas as aulas contan con canón de proxección, computador e equipo de son, así como con conexión WIFI, que funciona en toda a contorna da facultade. Tamén contan con outros recursos audiovisuais como televisores, lectores de VHS, vídeo e proxectores de transparencias.

Ademais, existen aulas con equipamento específico, para atender ás peculiaridades do proceso formativo en determinadas materias:

 • Aula de educación física e expresión corporal que dispón de colchóns, bancos suecos, pequenos materiais (pelotas, aros, cordas, etc.).
 • Polideportivo universitario con sala de musculación, que contén equipos de tecnoloxía avanzada, squash, mesas de xogos, etc.
 • Aulas de música con piano, xilófonos, instrumentos de percusión e de vento, etc.
 • Aula de Educación Visual e Artes Plásticas con materiais variados para debuxo e artes plásticas, e que dispoñen de mobiliario específico.

Seminarios

Existen seminarios para o traballo en pequeno e mediano grupo, así como para reunións específicas do profesorado. O centro conta con 6 seminarios de diferentes tamaños e 4 salas de investigadoras/é. Para o traballo e estudo persoal, o alumnado conta con espazos ou salas de acceso libre a Internet, seminarios, salón de graos, biblioteca, etc.

Para o uso dalgúns deles é preciso que soliciten a reserva con antelación. As zonas empregadas para o traballo, tarefas de estudo e actividades planificadas no programa formativo para o alumnado contan con condicións físico- ambientais idóneas. O directorio destes espazos pódese atopar na web da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, no apartado referido á información do centro.

Todo o profesorado a tempo completo, con independencia da súa categoría, conta con despacho individual. Os docentes a tempo parcial sitúanse en despachos dobres. Todos os despachos están situados nos pavillóns específicos 1 e 2. · Sala de reunións e Salón de Graos, cun aforamento de 20 e 40 persoas respectivamente. · Aula multiusos, con 210 postos. · Sala de Estudo para o traballo en grupo. · No edificio existen locais propios para espazos de custodia de materiais e traballos. · Instalacións de apoio; espazos asociados ao Decanato, unidade administrativa, conserxería, gabinete psicopedagógico, servizos comunitarios, servizos de extensión cultural, servizo e instalacións deportivas, biblioteca de Campus, etc. · Instalacións dos centros de prácticas: Todas as instalacións están sometidos á normativa vixente, e non se detectaron ata este momento problemas destacados.

O centro conta con numerosos laboratorios, destacando os seguintes: 3 de ciencias e didáctica das ciencias, de idiomas, de audiovisuais, de edición de vídeo, de fotografía, de tests e de psicoloxía experimental. A maior parte destes espazos especializados posúen dotación informática e audiovisual completa. O laboratorio de idiomas está dotado con equipamento e material específico, contando ademais con 20 postos informáticos.

Ademais dos postos incluídos no laboratorio de idiomas, existen tres salgas de informática especializadas para a docencia, e unha de libre acceso específica da Facultade, que contan cun número de postos que vai desde 25 a 40. A ocupación destas aulas (aula, 08, 17, 19 e aula soto) está a disposición dos usuarios, con información dispoñible na web da Facultade.

Para o acceso libre a Internet, contamos cun laboratorio dotado con 75 postos común para outras facultades. Ademais, como xa se indicou, todo o recinto universitario conta con conexión WIFI.

O Campus de Ourense conta co Complexo Residencial As Burgas, inaugurado o ano 2001. Dispón de 204 prazas en total e diversas instalacións, deseñadas para facer a estancia o máis cómoda posible. No proceso de admisión teñen preferencia os estudantes da Universidade de Vigo, pero se non se completan as prazas, admítense alumnos doutros centros. A residencia tamén ofrece habitacións para estancias diarias e grupos pequenos durante todo o ano. No verán todas as súas prazas destínanse a grupos diversos e ao público en xeral para aloxarse por uns días e/ou semanas. A residencia permanece aberta todos os días do ano.

A Biblioteca Central de Campus de Ourense ofrece unhas instalacións, recentemente inauguradas, con espazos, materiais e tecnoloxías actuais. Pon a disposición un amplo fondo bibliográfico, con 50.000 volumes, varios paquetes de libros electrónicos, 400 títulos de revistas en papel e máis de 500 títulos de revistas electrónicas, e unha ampla oferta de bases de datos. Ofrece como servizos un catálogo automatizado, con préstamo en sala e a domicilio, fotocopiadora, formación de usuarios, información bibliográfica e de referencias, 400 postos de lectura, unha sala de traballo para grupos con 40 postos, 10 computadores para consulta de catálogo e 10 computadores para a consulta de bases de datos e revistas electrónicas. Conta con sistema WIFI. Dispón de horario de apertura nocturna en época de exames.

A Facultade de Ciencias da Educación ofrece ao seu alumnado os seguintes servizos específicos:

Oficina de Apoio ao Emprendedor

Esta oficina está aberta de luns a venres de 9:00 a 14:00 h. Sitúase no Edificio administrativo-Planta soto do Campus. Pódese contactar coa oficina a través do teléfono 988 387 306 e por Email na dirección emprende-ou@uvigo.es.

Esta oficina ofrece os seus servizos aos alumnos titulados universitarios que queren crear unha empresa, así como calquera membro da comunidade universitaria interesado no fomento do espírito emprendedor, ofrecendo: · Apoio técnico preciso no proceso de maduración e posta en marcha dunha empresa. · Liñas de asesoramento. · Información sobre diferentes formas xurídicas que se adaptan á idea e características do emprendedor. · * Tutorización no proceso de administrativo de constitución da empresa. · Localización das axudas, subvencións e liñas de financiamento público ás que se pode acoller o proxecto. · Apoio na xestión de espazos en viveiros de emprego.

Centro de Linguas

O Centro de Linguas naceu co obxectivo de dotar á comunidade universitaria e á sociedade en xeral dun servizo de ensino de linguas. A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: · O interese do alumnado das Facultades e Escolas por completar o seu currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico. · A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa Universidade temporalmente, de realizar cursos de español ou galego. · A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia lingüística, particularmente nas linguas máis utilizadas no ámbito científico. · O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o catalán, e outras menos próximas.
O noso interese alcanza tamén as linguas de signos.

Gabinete de Psicopedagoxía do Campus de Ourense

Este Gabinete Psicopedagógico está destinado a ofrecer aos/ as estudantes que o necesiten unha orientación e asistencia, tanto sobre aspectos estritamente académicos como noutros de tipo persoal.

OFOE (Oficina de Orientación ao Emprego e iniciativas empresariais)

A OFOE presta un servizo integral de información, asesoramento, orientación, formación e xestión en aspectos relacionados fundamentalmente coas saídas profesionais, as prácticas externas e o emprego. Co obxectivo de facilitar a inserción laboral, esta oficina actúa para:

 • Promocionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego.
 • Contactar permanentemente cos axentes sociais, económicos e institucionais para coñecer a situación do mercado laboral.
 • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional dos/ as universitarios/ as.
 • Facer de intermediario entre o mercado laboral e a demanda, mediante a xestión de prácticas e ofertas de emprego en empresas e institucións. Para iso, xestiona bolsas de prácticas en empresas e institucións, ofertas de emprego, organiza talleres e xornadas e deseña proxectos orientados á integración laboral.

Servizo de Referencia e Información Bibliográfica

Leste é un servizo da biblioteca e ofrece:

 • Información sobre a organización e servizos que ofrece a Biblioteca Universitaria de Vigo.
 • Orientación no uso do catálogo da biblioteca.
 • Axuda na utilización dos recursos de información dos que dispón a Biblioteca Universitaria.
 • Información bibliográfica sobre un tema determinado.
 • Datos sobre factores de impacto, citas e outros indicadores empregados na avaliación da actividade investigadora.
 • Obtención de normas UNE.
 • Sesións formativo no uso do catálogo, bases de datos, xestores bibliográficos, etc.

Na Universidade de Vigo, e xestionadas pola ATIC, existen actualmente salas de videoconferencia localizadas nos distintos Campus universitarios. Estas salas admiten a posibilidade de impartir clases de forma interactiva ao compartir as aplicacións necesarias para iso. Estas salas requiren un equipo de computadores, en que o alumnado poida traballar. A planificación levará a cabo tras encher o Formulario de solicitude de videoconferencia, co obxectivo de obter unha solución óptima á petición realizada. Os usuarios/as que fagan uso deste servizo deberán cumprir as normas establecidas. Os equipos de teledocencia están constituídos por medios audiovisuais, equipos de codificación e descodificación, lousas electrónicas e un conxunto de computadores para a realización das prácticas por parte do alumnado. Ademais, a Universidade de Vigo, dispón de tres sistemas integrados móbiles, un en cada campus denominado POLYCOM, que realiza as funcións necesarias para poder establecer unha videoconferencia ou multiconferencia. Trátase da transmisión de vídeo e voz en tempo real. Ademais doutras aplicacións, a videoconferencia considérase unha ferramenta que se pode utilizar no ámbito da educación a distancia.

Videoconferencia masiva AccessGrid: A Universidade de Vigo habilitou tres salgas AccessGrid, unha por cada un dos tres campus que a conforman. AccessGrid pode empregarse como un sistema de videoconferencia que lles permite aos participantes de múltiples localizacións comunicarse en tempo real a través de Internet. O sistema AccessGrid pode interactuar cun número indeterminado de localizacións, tanto de España como do resto do mundo. Permite a posibilidade de mostrar, de maneira simultánea, audio e vídeo en vivo, documentos de traballo e imaxes científicas complexas, como as obtidas mediante microscopios electrónicos ou satélites. Esta tecnoloxía permite ao grupo de participantes a posibilidade de escoitarse e verse uns a outros, á vez que comparten documentación de traballo, en tempo real e sen atrasos. Isto proporciona a oportunidade de traballar en conxunto sen os inconvenientes de ter que desprazarse a outros lugares do país ou do mundo para asistir a esas reunións.

As principais características dunha sala * AccessGrid son: · Posibilita a realización de reunións/presentacións nunha sala adecuada. · Posibilita a colaboración con outros grupos de persoas, tanto en España como noutros lugares do mundo que dispoñan dunha sala con esta tecnoloxía. · Permite empregar outras tecnoloxías nas reunións, como presentacións de diapositivas en PowerPoint. · Proporciona unha contorna en que non é necesario activar os micrófonos, de forma que se crea a “sensación” de estar reunidos nunha mesma sala “virtual”.

Permite a visualización dun escritorio de traballo cunha superficie de 3072 x 768 píxeles.

No Campus de Ourense, dispoñemos dunha sala de audiovisuais situada na Biblioteca Central (2.ª Planta), cunhas 25-30prazas.

 

Outros organismos ou institucións de carácter público ou privado.
Servizos e recursos da institución onde se realizarán as prácticas externas do máster.

 

Convenios

O centro onde se imparte o máster, a Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, ten unha dilatada experiencia xestionando o Prácticum das titulacións das diferentes especialidades de Maxisterio, Traballo Social, Educación Social e Psicopedagoxía.

Por este motivo, existen numerosos convenios con diferentes institucións ás que acode o alumnado desta Facultade para realizar as súas prácticas.

Na actualidade, os convenios están en fase de revisión, pois a duración do Prácticum nos Graos variou con respecto ás Diplomaturas, polo que é necesario asinar convenios novos.

Nestes momentos, todos os convenios que asina a Universidade para prácticas curriculares externas son aplicables a todas as titulacións, sen diferenciar graos ou másters.