Campus del Agua

Transferencia de créditos

Información sobre a transferencia e recoñecementos de créditos

A Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo para titulacións adaptadas ó espazo Europeo de Educación Superior (EEES) foi aprobada na reunión do Consello de Goberno do 23 de xullo de 2008. Non obstante, para cada curso académico publícase un Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ó EEES, no que se concretan as instruccións en canto a criterios de aplicación, prazos e procedementos.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Segundo o establecido no Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010 non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Máster.