Campus del Agua

Plan de estudos

Curso académico 2019/2020


Pulse no nome das materias para acceder á súa guía docente:

Plan de estudos
MóduloMateriaECTSTipoCursoCuad.
Módulo I
Interculturalismo e educación
Interculturalismo en contornos socio-educativos 4.5 OP
Interculturalismo en contextos escolares 4.5 OB
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida 4.5 OP
Módulo II
Desenvolvemento comunitario e compensación das desigualdades
Desenvolvemento comunitario 4.5 OP
Compensación das desigualdades na educación 4.5 OB
Módulo III
Procesos formativos en persoas adultas
Calidade de vida para as persoas maiores 4.5 OP
Educación de adultos 4.5 OB
Módulo IV
Xénero e educación
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza 4.5 OP
Xénero e educación 4.5 OB
Módulo V
Necesidades educativas especiais
Calidade de vida das persoas con discapacidade 4.5 OP
Medidas de atención á diversidade para persoas con altas capacidades 4.5 OP
Medidas de atención á diversidade para alumnas/os con necesidades educativas 4.5 OB
Módulo VI
Practicum e TFM
Practicum 12 OB
Traballo Fin de Mestrado 12 OB