O Traballo Fin de Máster (en diante TFM) basease en contidos relacionados con algún dos módulos do máster. O tema do TFM poderá estar relacionado con algún problema identificado no contexto institucional no que foi realizado o Practicum. Neste sentido, a utilidade do traballo será un criterio a considerar na súa avaliación.

O enfoque desde o que se aborda o problema pode ser diverso e ter diferentes obxectivos; por exemplo:

  • Avaliación dalgún aspecto profesional do servizo ou institución onde se realizaron as prácticas
  • Deseño dun programa de intervención, suficientemente detallado como para poder ser aplicado. Deberá ter en conta a perspectiva da diversidade abordada no título
  • Aplicación e avaliación dun programa de intervención
  • Estudo de casos

Normativa

 

Traballo Fin de Máster – curso 2023/2024

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Conformidade titor Solicitude de defensa Defensa
Adiantada 16/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Xuño 13/06/2024 14/06/2024 21/06/2024
Xullo 15/07/2024 16/07/2024 19/07/2024

 

Coordinación do TFM

Mª Pino Díaz Pereira