O Traballo Fin de Máster (en diante TFM) basease en contidos relacionados con algún dos módulos do máster. O tema do TFM poderá estar relacionado con algún problema identificado no contexto institucional no que foi realizado o Practicum. Neste sentido, a utilidade do traballo será un criterio a considerar na súa avaliación.

O enfoque desde o que se aborda o problema pode ser diverso e ter diferentes obxectivos; por exemplo:

  • Avaliación dalgún aspecto profesional do servizo ou institución onde se realizaron as prácticas
  • Deseño dun programa de intervención, suficientemente detallado como para poder ser aplicado. Deberá ter en conta a perspectiva da diversidade abordada no título
  • Aplicación e avaliación dun programa de intervención
  • Estudo de casos

Normativa

 

Traballo Fin de Máster – curso 2022/2023

Documentación

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Conformidade titor Solicitude de defensa Defensa
Adiantada 17/02/2023 20/02/2023 24/02/2023
Xuño 16/06/2023 19/06/2023 23/06/2023
Xullo 14/07/2023 17/07/2023 21/07/2023

 

Coordinación do TFM

Mª Pino Díaz Pereira