Obxectivos xerais

 • OG1: Adquirir coñecementos avanzados e demostrado, nun contexto de investigación científica e tecnolóxica ou altamente especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de traballo nun ou máis campos de estudo.
 • OG2: Saber aplicar e integrar os seus coñecementos, a comprensión destes, a súa fundamentación científica e as súas capacidades de resolución de problemas en contornas novas e definidas de forma imprecisa, incluíndo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionais altamente especializados.
 • OG3: Saber avaliar e seleccionar a teoría científica adecuada e a metodoloxía precisa dos seus campos de estudo para formular xuízos a partir de información incompleta ou limitada incluíndo, cando sexa preciso e pertinente, unha reflexión sobre a responsabilidade social ou ética ligada á solución que se propoña en cada caso.
 • OG4: Ser capaces de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito científico/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade.
 • OG5: Saber transmitir dun modo claro e sen ambigüidades a un público especializado ou non, resultados procedentes da investigación científica e tecnolóxica ou do ámbito da innovación máis avanzada, así como os fundamentos máis relevantes sobre os que se sustentan.
 • OG6: Desenvolver a autonomía suficiente para participar en proxectos de investigación e colaboracións científicas ou tecnolóxicas dentro o seu ámbito temático, en contextos interdisciplinares e, no seu caso, cunha alta compoñente de transferencia do coñecemento.
 • OG7: Ser capaces de asumir a responsabilidade do seu propio desenvolvemento profesional e da súa especialización nun ou máis campos de estudo.

Obxectivos específicos

 • OE1: Ampliar a formación procedente dos estudos de primeiro ciclo, relacionada tanto cos campos conceptuais da diversidade en contextos educativos formais e non formais, como no relativo a ser capaz de ofrecer novas iniciativas na resolución de problemas, nas que é tan importante a súa fundamentación teórica como o grao de orixinalidade e adaptación a contextos concretos.
 • OE2: Adquirir unha formación multidisciplinar, pedagóxica, didáctica, psicolóxica, e socio-cultural, sendo capaz de integrar os coñecementos e aplicalos na resolución de problemas en contextos pouco coñecidos ou totalmente novos relacionados coa temática do máster.
 • OE3: Ser capaz de integrar a formación teórico-práctica para poder emitir xuízos de valor ante situacións de diversidade individual e cultural complexas, ambiguas, e das que só se dispón dunha información limitada.
 • OE4: Ser consciente das implicacións persoais e sociais que se poden derivar das nosas decisións, en especial cando tratamos con colectivos que poden sufrir algún tipo de marxinación orixinada pola súa diferenza.
 • OE5: Conseguir comunicar dun modo claro e fundamentado as conclusións que se deriven dos estudos ou das decisións realizadas como profesionais, tanto a audiencias especializadas, como, e moi especialmente, a audiencias máis relacionadas co mundo laboral (outros colegas, responsables administrativos…) e cos propios usuarios dos servizos educativos e sociais aos que están destinadas.
 • OE6: Conseguir desenvolver un proceso continuado de formación, na liña de aprendizaxe ao longo da vida, unha vez adquiridas competencias relacionadas coa autonomía e o autoaprendizaxe.