Campus del Agua

Obxectivos

Obxectivos xerais


OG1: Adquirir unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, orientada a coñecer o estado actual da investigación no ámbito das dificultades de aprendizaxe, o logro académico e os procesos cognitivos.

OG2: Coñecer e aplicar métodos e técnicas cualitativas e cuantitativas para a iniciación nas tarefas de investigación neste ámbito de coñecemento.


Obxectivos específicos


OE1: Comprender e analizar de maneira sistemática o funcionamento dos procesos cognitivos, as súas implicacións nas dificultades de aprendizaxe e no logro académico.

OE2: Aplicar procedementos de avaliación cognitiva, interpretar as súas puntuacións e derivar sistemas de intervención en función das necesidades detectadas e os contextos.

OE3: Dominar habilidades e métodos de investigación no campo das dificultades de aprendizaxe e os procesos cognitivos.

OE4: Deseñar, planificar e implementar investigacións para contribuir científicamente ao avance do coñecemento neste ámbito.

OE5: Analizar críticamente, avaliar e sintetizar novas propostas de explicación, avaliación e intervención nas dificultades de aprendizaxe escolar.

OE6: Transmitir tanto a nivel académico como á sociedade no seu conxunto os hachazgos atopados.