O Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos intégrase no Sistema de Garantía Interna de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo, que ten como obxectivo fundamental garantir a mellora continua das súas titulacións.

O RD 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxetivo de cumplir con este requisito a Facultade de Ciencias da Educación deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo.
Conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT, a Axencia para a Avaliación da Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010.

Posteriormente, con data 28/07/2017, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

A Comisión de Calidade, presidida polo decano do centro, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGIC.

A documentación básica do SGC da Facultade de Ciencias da Educación está constituída polos seguintes documentos:

Documentación do SGC