Para o desenvolvemento da avaliación do Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos, de xeito orientativo seguíronse as indicacións ofrecidas no Procedemento de Satisfacción das Usuarias-os (MC-05 P1). Unha vez recollida a información das respectivas materias (o cuestionario aplícase a cada unha das materias do título, agás Practicum e TFM) analizouse para coñecer os resultados.

A recollida de información sobre o desenvolvemento das materias e a análise cualitativa realizada permite detectar os puntos fortes, débiles e as suxestións do alumnado. O volume de alumnado oscila un pouco en función de se se trata de materias obrigatorias ou optativas.

De seguido se presentan os resultados obtidos, coa respectiva descrición e análise, unhas conclusións e os anexos pertinentes.